• Türkçe
 • English

İK Politikası

Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan ve başarılarımızda büyük pay sahibi olan “İnsan Kaynağımız” en önemli ve öncelikli değerimizdir. Çalışanlarımızla uzun vadeli ve huzurlu birliktelik sağlamak için, bu değerin korunmasına, geliştirilmesine ve gerekli desteğin sağlanmasına önem verilir.

Bu kapsamda benimsediğimiz Temel İnsan Kaynakları Politikalarımız aşağıdaki gibidir:

 1. Tüm şirketlerimizde insan kaynağı bir “Değer” olarak görülür ve stratejik ortak haline getirilir.
 2. Varaka Kağıt, çalışanların özlük haklarını tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlar. Ayrıca çalışanlara eşit, dürüst ve adil yaklaşarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ile çalışanların başarısının ve bağlılığının attırılması hedeflenir.
 3. Çözüm üreten, gelişim fikirleri sunan ve katkı sağlayan çalışanların, görüş ve önerilerini aktarabileceği “Katılımcı Yönetim” anlayışı benimsenir.
 4. İnsan kaynakları süreçleri (seçme ve yerleştirme, ücret ve yan haklar yönetimi, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi vb.) entegrasyonu ve bütünsel yönetimi kolaylaştıracak ortak bir altyapı üzerinden yürütülür.
 5. İnsan kaynağı ihtiyacı stratejik planlar doğrultusunda belirlenir ve bu ihtiyaç, öncelikle şirket içinden uygun niteliklere sahip çalışanlardan karşılanır. Çalışmaya devam etme ve terfi kriterleri ise, liyakat, performans, sorumluluk bilinci ve kurum kültürüne uygunluktur.
 6. İşe alıma ait temel politikalar, Holding İnsan Kaynakları tarafından belirlenir ve tüm Holding şirketlerinde uygulanır. Seçme ve yerleştirmede temel politika, liyakat ve ahlaki değerlere bağlılıktır. Kimseye ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan, bilgi, beceri, davranış vb. işin gerektirdiği yetkinliklere sahip kişilere eşit fırsat
 7. İnsan kaynağı ihtiyacı, bilimsel metotlarla tespit edilir. Şirket değerlerini benimseyip uyum sağlayabilecek, yeterli donanıma sahip, değişim ve gelişime açık, takım çalışmasına ve işbirliğine uygun olan adaylar tercih edilir. Adayların yetkinliklerinin ölçme ve değerlendirilmesine yönelik profesyonel yöntem ve araçlar geliştirilir. Yetkinlik değerlendirmesi yapılmadan işe alım yapılmaz.
 8. Performans Yönetimi temel yaklaşım olarak kabul edilir. Çalışanların performansları, bilimsel metotlarla objektif olarak değerlendirilir. Terfi, ücret, eğitim vb. kararlarda, performans sonuçları dikkate alınır.
 9. Kariyer yönetimi, stratejik insan kaynakları planlamasının bir parçası olarak görülür. Çalışanlar ile, kariyer planlarını yapmak ve kariyer gelişimleri ile ilgili yönlendirici bilgiler vermek amacıyla, belirli aralıklarla mülakatlar gerçekleştirilir.
 10. Çalışanlar, yetenek ve yetkinliklerini en verimli şekilde kullanabilecekleri pozisyonlarda görevlendirilir. Yapılacak işler, görev tanımı ile çalışanlara açık ve net bir şekilde aktarılır.
 11. Holding İnsan Kaynakları koordinasyonu ile, her Holding şirketi için tanımlanmış Ücret ve Yan Haklar Yönetim Sistemi oluşturulur. Çalışanların ücret ve yan hakları; ulusal, bölgesel ve sektörel standartlar dikkate alınarak belirlenir.
 12. Kişisel ve kurumsal gelişime katkı sağlamak, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Çalışanlarına kendilerini ve işlerini geliştirmeleri için gerekli imkânları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimser. Eğitim ve Gelişim faaliyetleri, Holding stratejik hedefleri ve değerlerine uygun olarak planlanır.
 13. İş sağlığı ve güvenliği açısından, tüm riskler tespit edilip yönetilerek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır.